Samarytanka zachęca nas do tego, by przyjść do Jezusa, który może uleczyć nasze serca i napełnić je swoją miłością.


Liturgia Słowa – 19.03.2017
III niedziela Wielkiego Postu

przejdź do czytań

(J 4,5-42)
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? – lub: – Czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.

Komentarz

Fragment Ewangelii wg św. Jana, choć długi, zawiera w sobie naprawdę piękne i ważne przesłanie. Historia spotkania Jezusa z Samarytanką ma miejsce przy studni. Motyw studni zauważamy już w Starym Testamencie. To właśnie przy studni sługa Abrahama szukał żony dla Izaaka (por. Rdz 24), Jakub poznał Rachelę (por. Rdz 29, 1-30), a Mojżesz siedem córek kapłana Madianitów, z których jedna, Sefora, została jego żoną (por. Wj 2,11-22). Studnia była miejscem spotkań i miejscem tworzenia się nowych relacji.

Między Samarytanką i Jezusem również tworzy się relacja. Kobieta przychodzi do studni po wodę, nie wie, co za chwilę się stanie. Na pewno jest bardzo poraniona, przychodzi tam se swoim bagażem doświadczeń, w tym nieudanymi związkami. Między nią i Jezusem rozpoczyna się dialog. Dzięki tej rozmowie kobieta odkrywa w Jezusie Zbawiciela i Źródło wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rozmowa ta przemienia ją i uzdrawia. Jest również zachętą do głoszenia innym ludziom Jezusa i Jego uzdrawiającej mocy. Tak też robi – zostawia dzban i udaje się do miasta, a ludzie, dzięki jej słowom, idą do Jezusa.

Samarytanka zachęca również i nas do tego, by przyjść do Jezusa, który może uleczyć nasze serca i napełnić je swoją miłością.

Zadanie

Nasze serca możemy porównać do dzbana, z którym Samarytanka przyszła do studni. Tylko Jezus jest w stanie napełnić je prawdziwą żywą wodą i sprawić, że nie będziemy więcej pragnąć. On czeka, aż do Niego przyjdziemy ze swoimi dzbanami, trudnościami, zranieniami, z wszystkim, co nas boli. Przychodźmy więc do Niego każdego dnia i prośmy, by napełniał nasze serca swoją miłością, radością, wiarą i nadzieją. Pamiętajmy również o tym, by dzielić się wszelkim dobrem, które od Niego otrzymamy, z innymi ludźmi, aby i oni mogli spotkać się z Jezusem.